PRIVACYSTATEMENT

Chemelot innovation and learning labs B.V. of haar dochteronderneming Chemelot Academy B.V. handelend onder de naam Chemelot Talent Office hierna te noemen CHILL, verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens, omdat u bij onze organisatie of één van onze partner bedrijven solliciteert, reageert op een vacature of op andere wijze interesse toont om werkzaamheden te verrichten voor CHILL, haar dochteronderneming(en) of één van onze partner bedrijven. CHILL verwerkt die persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring geeft CHILL u informatie over hoe het uw persoonsgegevens in het kader van de genoemde activiteiten verwerkt en welke rechten u in dat kader heeft.

 

Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens

De contactgegevens van CHILL zijn:

 

Gegevens organisatie

Naam: Chemelot innovation and learning labs B.V.

Bezoekadres: Urmonderbaan 22, Gate 2, Center Court, 6167 RD Geleen

Postadres: Urmonderbaan 22, Gate 2, Center Court, 6167 RD Geleen

KvK-nummer: 56636113

Algemeen telefoonnummer: 046 76 32 110

Algemeen e-mailadres: info@chillabs.nl

Website: www.chillabs.nl

 

Als u vragen heeft, of als u gebruik wilt maken van een van uw individuele rechten, kunt u contact opnemen met onze privacy-contactpersoon.

 

Gegevens privacy contactpersoon

Contactpersoon: Nancy Kraussen

E-mailadres: nancy.kraussen@chillabs.nl

Telefoonnummer: 046-7632110

 

Doeleinden verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen door u aan CHILL, of aan een aan CHILL verbonden persoon, worden verstrekt via onze wervingstool Recruitee, het contactformulier op de website, per post of via een e-mail. Hierbij worden bijvoorbeeld CV, NAW-gegevens, opleidingsgegevens of contactgegevens verstrekt.

 

CHILL kan deze en andere verstrekte persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Het leggen en onderhouden van contact;
 • Het beantwoorden van door u gestelde vragen of het verstrekken van door u gevraagde informatie;
 • Het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten;
 • Het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
 • Het voeren van een juiste administratie en intern beheer;
 • Het behandelen van uw eventuele klachten en het oplossen van geschillen;
 • Het doorlopen van de precontractuele fase met u en het kunnen aangaan van een (arbeids)overeenkomst met u;
 • u toegang te kunnen verstrekken tot terreinen, gebouwen en lokalen van CHILL en/of de Chemelot Campus B.V.;
 • u te informeren over ontwikkelingen binnen CHILL;
 • marketing- en communicatie doeleinden;
 • ter waarborging van de veiligheid van u, andere personen en goederen;
 • Bewaren van uw CV gegevens in Chemelot job community (wervingstool Recruitee)
 • Aanmelding t.b.v. registratie opleiding, cursus en of training
 • Delen van CV- en profiel database aan aangesloten partner bedrijven ten behoeve van werving & selectie door partner.

 

Hoe wij uw informatie gebruiken bij het gebruik van onze wervingstool Recruitee:

CHILL, haar dochteronderneming(en) of onze aangesloten partner bedrijven kunnen toegang verkrijgen tot en gebruik maken van de informatie die u deelt via wervingstool Recruitee of zichtbaar maakt in de cv- en profieldatabase. We streven ernaar een veilige omgeving te bieden door de toegang tot onze database te beperken tot rechtmatige gebruikers, maar we kunnen niet garanderen dat ongeautoriseerde derden zich geen toegang verschaffen. We kunnen ook niet reguleren hoe geautoriseerde gebruikers de informatie die u ons geeft, opslaan of overdragen; wij adviseren u dus geen gevoelige informatie op Recruitee te plaatsen.

 

 

CHILL verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Als CHILL voornemens is uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zal CHILL contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie met u zullen worden gedeeld.

 

Rechtsgrond(en) voor de verwerking

De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal een rechtsgrond. Hieronder worden deze rechtsgronden toegelicht.

 

Toestemming

De rechtsgrond toestemming is van toepassing indien u vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming aan CHILL heeft gegeven om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Als CHILL persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming, dan mag er, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 

Precontractuele maatregelen

In een aantal gevallen baseren wij de verwerking op uw verzoek tot het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst met als doel het kunnen sluiten van deze overeenkomst. Als u bijvoorbeeld wenst dat CHILL met u een arbeidsovereenkomst aangaat, is het noodzakelijk in dat kader een of meer van eerder genoemde persoonsgegevens te verwerken.

 

Belangenafweging

De verwerking van uw persoonsgegevens is in sommige gevallen noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CHILL of van een derde. In dat geval beoordeelt CHILL of uw belangen en grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt CHILL uw persoonsgegevens op grond van de grondslag van de belangenafweging.

 

Als CHILL persoonsgegevens (mede) verwerkt op basis van een belangenafweging, dan zal CHILL de gerechtvaardigde belangen vermelden en u hierover informeren.

 

 

 

 

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

CHILL zal u vooraf informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door CHILL verwerkt moeten worden op grond van:

 • een wettelijke of contractuele verplichting en/of;
 • omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.

 

In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken.

 

CHILL maakt in de vacaturetekst duidelijk welke (persoons)gegevens minimaal benodigd zijn om te kunnen beoordelen of u toegelaten wordt tot de sollicitatieprocedure. Wanneer u deze persoonsgegevens niet (volledig) aanlevert, kan CHILL besluiten u niet tot de procedure toe te laten. In iedere fase van de sollicitatieprocedure kan om aanvullende (persoons)gegevens worden gevraagd. Daarbij zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt. Wanneer CHILL uiteindelijk besluit met u een arbeidsovereenkomst aan te gaan, kan CHILL u eveneens verplichten aanvullende (persoons)gegevens te verstrekken om de overeenkomst aan te kunnen gaan. Ook dan zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt.

 

Bewaartermijnen

Als u algemene informatieverzoeken doet en/of vragen stelt, dan bewaart CHILL uw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang er onafgebroken contact is over één en hetzelfde onderwerp. Nadat er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, zullen uw persoonsgegevens binnen de daaropvolgende vier weken worden verwijderd.

 

Als u solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor CHILL, dan bewaart CHILL uw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen de vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure of wanneer er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, uiterlijk binnen de vier weken daarna. Het voorgaande lijdt uitzondering wanneer u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer op te slaan. In dat geval worden uw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na toestemming bewaard.

 

In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer het duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd.

 

Aanvullende informatie over verstrekking en verwerking

Uw persoonsgegevens zullen aan andere ontvangers worden verstrekt indien van toepassing en noodzakelijk, uw gegevens kunnen worden gedeeld met;

 • AMN Talentscan
 • ArboUnie
 • Recruitee
 • Bedrijven gevestigd op de Chemelot site en Chemelot Campus B.V.
 • Aangesloten partner bedrijven
 • VISTA college
 • Zuyd Hogeschool
 • Universiteit Maastricht
 • Chemelot Campus B.V.
 • Externe ingehuurde trainers/coaches bijvoorbeeld BOOST trainingen
 • Referentiecheck, altijd met toestemming vooraf
 • Achtergrondonderzoek/verklaring omtrent goedgedrag

 

 Tot slot vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering plaats

 

 

Uw rechten

Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe:

–             het recht op inzage en kopie;

–             het recht op rectificatie;

–             het recht op gegevenswissing;

–             het recht op beperking van de verwerking;

–             het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;

–             het recht op overdraagbaarheid van gegevens;

–             het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

 

Indien u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat CHILL niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

 

Binnen een maand nadat CHILL een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van u heeft ontvangen, zal CHILL u informeren. Daarbij zal CHILL aangeven of en hoe aan uw verzoek gevolg gegeven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan CHILL de reactietermijn van een maand verlengen. CHILL zal in dat geval binnen één maand aan u kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door u is in beginsel kosteloos.

 

Indienen klacht bij de toezichthouder

Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldige aanpak van CHILL, een klacht heeft over de wijze waarop CHILL uw persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten omgaat. U kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging

CHILL doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is CHILL met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is opgesteld op 23-01-2023 en kan worden gewijzigd. CHILL kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van CHILL.

 

 

You cannot copy content of this page