Nieuws

Porta Mosana College op de CHILL- tour

Door Admin
17 oktober 2022

CHILL is een expertisecentrum op gebied van topsector chemie en materialen dat onderwijs en bedrijfsleven verbindt. CHILL stelt een innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving beschikbaar waar bedrijven (van start-up tot multinational) en kennisinstellingen (van mbo tot wo) samenwerken aan de ontwikkeling van kennis en nieuwe producten. Door CHILL zijn er voldoende, uitmuntend opgeleide mensen voor de sector beschikbaar wordt een bijdrage geleverd aan de profilering van de moderne chemie en haar rol in een circulaire samenleving.

Maartje Kessels: “Ontwerpen is geen kinderspel”

Dat kwaliteit zich niet laat verloochenen blijkt meteen uit de ontwerpen van de vijfdejaars leerlingen van het Porta Mosana College uit Maastricht. De leerlingen werkten bij CHILL op de Brightlands Chemelot Campus samen met een begeleidende studente van de kunstacademie, onderzoekers en een designer aan het vormgeven van een relatiegeschenk dat geënt is op zowel de kernwaarden van CHILL, dat dit jaar haar tienjarig jubileum viert en de geest van het huidige circulaire tijdsgewricht. Het moest een relatiegeschenk worden dat gestalte kreeg binnen de procestechnologie en life & material sciences en dat -in de geest van CHILL- bestond uit duurzaam gerecycled plastic. De leerlingen werd een unieke blik in de CHILL-keuken gegund. Wat de leerlingen echter aan dampende prototypen uitserveerden overtrof de stoutste verwachtingen.

 

Intellectueel eigendom

Education Expert Joost Ruland van CHILL was danig onder de indruk van het enthousiasme, de vindingrijkheid en de aanstekelijke eigenzinnigheid van de ontwerpen. “Dat deze leerlingen iets in hun mars hebben is een understatement, ze hebben de essentie geraakt. We willen zelfs met een van de prototypen verder in ontwikkeling gaan als businesscase. Aangezien het intellectuele eigendom rust bij de leerlingen zijn zij in charge als het tot een vervolg komt. Ontwerpen is beslist geen kinderspel, dat kun je wel zien. Er kwam tijdens de stage ineens heel veel creatieve energie vrij, dat kun je wel zien. En dat is heel erg CHILL.”

 

Sprekend en aansprekend

Ergens leek de opdracht om leerlingen te betrekken bij het ontwerpen van een relatiegeschenk voor het jarige CHILL wat hoog gegrepen. Eigenlijk zouden studenten aan de kunstacademie de uitgelezen uitvoerders zijn van een dergelijk complex idee. Want de vraag naar een relatiegeschenk dat vervaardigd wordt binnen de laboratoria en faciliteiten van CHILL en dat tevens op creatieve wijze illustreert waar de organisatie voor staat mag op z’n zachtst uitdagend worden genoemd. Talent-en conceptontwikkelaar Marous Kuijer-François is dan ook zeer te spreken over de wijze waarop de leerlingen erin geslaagd zijn een idee van een vorm te voorzien die aanspreekt en van originaliteit getuigt. “Intuïtief hebben de leerlingen de grenzen tussen techniek, chemie, wetenschap verkend en daar nog een esthetische dimensie aan toegevoegd. Bijzonder dat ook de kunst hierin een wezenlijke rol kreeg toebedeeld. Buiten sprekend zijn de ontwerpen ook aansprekend, mooi. Een compliment voor zowel de leerlingen als ook voor Maartje Kessels die dit in het kader van het programma Talent Centraal heeft uitgerold binnen juist deze groep Vwo-leerlingen. Geweldig om te zien met hoeveel inzet de leerlingen deze stage hebben uitgevoerd. Het resultaat overtrof onze stoutste verwachtingen.”

 

Circulariteit doorgronden

In dezelfde bewonderende woorden laat hoofd PR & Communication Jeroen Veen zich uit. “We hadden wel onze twijfels of we met deze opdracht de lat voor de leerlingen niet te hoog zouden leggen. Het draaide immers om het maken van een vertaalslag van ideeën naar een concreet product. Dat de leerlingen hebben doorgrond waar CHILL voor staat en waar deze circulaire tijd om vraagt, is op zichzelf al van een groot compliment waard. Dat ze het ook nog zelf hebben uitgevoerd maakt het tot een nog grotere prestatie. Want we weten allemaal dat er tussen idee en uitvoering vaak een groot gat gaapt. Deze leerlingen hebben ons versteld doen staan.”

 

Andere context opent nieuwe perspectieven

De leerlingen werden als het ware ondergedompeld in een omgeving die in niets lijkt op het schoolgebouw met klaslokalen waar ze normaal aanwezig zijn voor reguliere lessen. Maartje Kessels die het project namens CHILL in de steigers had gezet ziet voor de toekomst meer mogelijkheden om met Porta Mosana College en andere scholen samen te werken. “De begeleiding van de leerlingen vanuit hun school was heel goed. De docenten, decanen én directie stonden achter het initiatief en hebben vol overtuiging meegewerkt. Het is leerzaam voor leerlingen om aan den lijve te kunnen ervaren hoe de praktijk eruitziet. De leerlingen hebben serieus gewerkt binnen een nieuwe context. Dat opent perspectieven. We waren onder de indruk van het kennisniveau en hun maatschappelijke betrokkenheid bij een thema als circulariteit. Ze deden kennis op uit de praktijk, staken veel op van de experts in het chemieveld en konden ervaren hoe een organisatie als CHILL innovatief aan opdrachten werkt. Ze waren even geen leerlingen maar onze volwaardige collega’s. Mijn complimenten ook voor de begeleidster van de kunstacademie Frederique Mullens die ervoor zorgde dat de brug tussen concept en uitvoering daadwerkelijk werd geslagen. Wij zien in ieder geval mogelijkheden om op basis van dit project nieuwe business te genereren. Dat noem ik winst voor alle partijen.”

 

Het relatiegeschenk – Van idee naar uitvoering

In tal van sessies is binnen CHILL besproken wat het nu van een relatiegeschenk moest zijn. Enerzijds is het een symbool van een verbinding en anderzijds geldt het als een object dat een functie of een idee belichaamt. Dat idee zou in geval van CHILL moeten refereren aan zowel de weg die de organisatie in tien jaar heeft afgelegd als betrekking hebbend op de koers die er voor de toekomst wordt ingezet. Waar komen we vandaan; waar gaan we naartoe?

 

Uithangbord van circular hub

Een kompas werd als een instrument gezien dat genoeg symboolkracht vertegenwoordigt om als relatiegeschenk te kunnen dienen. Bovendien is een kompas omgeven van een zekere dubbelwaardigheid. Het is enerzijds een instrument dat helpt om te navigeren, om een route te kunnen uitzetten, anderzijds is het een metafoor voor een ethisch-morele discussie; het zogenaamde ‘morele kompas’. In die zin vertegenwoordigt het kompas zowel het afgelegde traject van de afgelopen tien jaar, maar zegt het ook iets over de weg die de organisatie (de samenleving) dient te volgen. Duurzaamheid en circulariteit zijn niet meer weg te denken uit de maatschappelijke debatten. De relevantie van het circulaire denken kan onmogelijk worden overschat. Iedereen komt hiermee in aanraking. Circulariteit betreft geen theorievorming of politiek discours, maar een regelrechte realiteit. CHILL bevindt zich binnen Limburg in de frontline als het gaat in het actief uitdragen van de circular hub, zoals deze op dit moment gestalte krijgt binnen de Brightlands Chemelot Campus.

 

Om de leerlingen van het Porta Mosana College niet teveel in één richting te duwen werd het concept van het kompas wel besproken, maar werden de leerlingen tijdens hun stage vrijgelaten om hun eigen ideeën te volgen.

Die ideeëncreatie heeft vier prototypen opgeleverd.

 

Een schoolvoorbeeld

Het is de bedoeling dat een van de ideeën -CHILL GLOBE wordt tentoongesteld in museum De Domeinen in Sittard en mogelijk als relatiegeschenk wordt doorontwikkeld.

 

De doorontwikkeling van de post-its krijgt een vervolg. Joost Ruland: “Dit idee heeft in onze ogen kans van slagen in de markt. Het kan nu opgepakt worden door CHILL met de leerlingen waarbij ook andere andere leerlingen, van de Porta Mosana Business School, met bedrijfseconomie in hun pakket hun pakket, betrokken kunnen worden. De leerlingen die het bedacht hebben kunnen nu-nogmaals in samenspraak met de school- ondernemers (business developer) worden die helpen dit prototype te lanceren. Dit proces dat zo ineens ontstaat is een schoolvoorbeeld van een CHILL-ontwikkeling.

You cannot copy content of this page